Targeta especial d'estacionament

Targeta especial d'estacionament


Objecte:
TRÀMIT TEMPORALMENT INACTIU:
Actualment l'ajuntament de sant Cugat està tramitatnt una modificació de l'ordenança de circulació per adaptar-se a la normativa legal vigent i facilitar targetes transitòries fins a la primera resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
Atenent als tràmits legals necessaris, no es podrà expedir cap targeta provisional fins a l'aprovació definitiva de l'ordenança, actualment en tràmit.
Aquesta tramitació administrativa pot comportar un període estimat d'uns 6 mesos
Així doncs, en aquest moment no es pot expedir cap targeta.


La targeta especial d´estacionament és un document de caràcter administratiu, que expedeix l´Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per possibilitar l'estacionament, en les vies públiques de la ciutat, en situacions EXCEPCIONALS I TEMPORALS, a les persones amb mobilitat reduïda i dificultat per caminar i utilitzar el transport públic, que tinguin sol·licitat el certificat de discapacitat oficial expedit pel Centre d´Atenció als Discapacitats (CAD) de la Generalitat de Catalunya on consti el barem de mobilitat.
Persones destinatàries:
Persones amb mobilitat reduïda, que hagin sol·licitat el certificat de discapacitat oficial expedit pel Centre d´Atenció als Discapacitats (CAD) o la seva revisió.
Requisits previs:
1. Estar empadronat/ada a Sant Cugat del Vallès.
2. Haver sol·licitat el certificat oficial de grau de discapacitat que expedeix el CAD de la Generalitat de Catalunya per primera vegada.
3. En cas de sol·licitar la revisió del grau de discapacitat s'haurà de portar emplenat i signat l'Annex d'informe mèdic (Doc.1001)
4. Tenir dificultats greus de mobilitat, segons informe mèdic.
Observacions:
• Entrega: un cop transcorregut el termini de 20 dies es pot passar a recollir per les Oficines d'Atenció ciutadana (OAC).

• La targeta especial d'estacionament es farà quan es compleixin els requisits i es sol·liciti per primera vegada el certificat de discapacitat del CAD o quan es presenti una revisió de grau.

• Es permetrà, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants:

  1. Aturar-se el temps imprescindible per recollir o deixar persones o carregar i descarregar objectes a qualsevol lloc de la via pública
  2. Estacionar el vehicle, sense cap limitació de temps i sense obtenir comprovant, en els estacionaments amb horari limitat (zones blaves, ..) i en les zones de càrrega i descàrrega i les autoritzades específicament, és a dir, les mateixes que les permeses amb la targeta de la Generalitat per a persones amb mobilitat reduïda (TADI)

• Les targetes sol·licitades per persones amb discapacitat pendents de valoració per obtenir el certificat i posteriorment la targeta expedida pel Centre d’atenció a Discapacitats (CAD) de la Generalitat de Catalunya, cal destacar que només tindran efecte fins a la obtenció o denegació del certificat oficial expedit per aquest organisme i s'hauran de retornar.

• No es podrà estacionar en cap cas, en els llocs següents:

  • Zones reservades a vehicles d’urgències: sanitaris, bombers, cossos de seguretat, etc.
  • Sortides d’emergència
  • Parades d’autobús i taxis
  • Carrils reservats a autobusos, taxis i bicicletes
  • Rampes i elements d’accessibilitat per a la superació de barreres arquitectòniques
  • En cap cas, dificultant la circulació de vehicles o de vianants.

Cal tenir en compte:

 1. La possessió de la targeta no eximirà de la possible sanció que pugui correspondre per estacionar en els llocs anteriorment assenyalats. En aquests supòsits el procediment sancionador serà el que s'estableix, amb caràcter general, per a les infraccions de trànsit.

 2. La targeta haurà de ser la original (no s'accepten fotocòpies), es col·locarà a l’interior del vehicle sobre el quadre de comandament davanter i de manera que es vegi clarament per part dels agents i vigilants encarregats per a la vigilància del trànsit i l’ordenació dels estacionaments en les vies públiques.

 3. Les targetes caducades seran nul·les a tots els efectes.

 4. L’ús indegut o fraudulent de la targeta podrà arribar a ser considerat com a una falta greu que comportarà la retirada de la mateixa per a l’usuari i l´obertura de les diligències escaients.

 5. La manipulació de la targeta, serà considerada com a un delicte i comportarà diligències penals per falsificació de document públic.


P335
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Actualment l'ajuntament de sant Cugat està tramitatnt una modificació de l'ordenança de circulació per adaptar-se a la normativa legal vigent i facilitar targetes transitòries fins a la 1ª resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials.
Atenent als tràmits legals necessaris, no es podrà expedir cap targeta provisional fins a l'aprovació definitiva de l'ordenança, actualment en tràmit.
Aquesta tramitació administrativa pot comportar un període estimat d'uns 6 mesos
Així doncs, en aquest moment no es pot expedir cap targeta.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop