Sol·licitud plaça aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Sol·licitud plaça aparcament per a persones amb mobilitat reduïda


Objecte:
Sol·licitud que realitzen les persones amb mobilitat reduïda per demanar una plaça d’aparcament d'ús privatiu, pel fet de residir, treballar o estudiar a Sant Cugat del Vallès.
Persones destinatàries:
Persones amb mobilitat reduïda que resideixin, treballin o estudiïn a Sant Cugat del Vallès
Requisits previs:
S’atorgarà l'ús privatiu d'una plaça d'aparcament a la via pública a les persones amb discapacitat que compleixin els requisits següents:

  1. Residir, treballar o estudiar a Sant Cugat del Vallès.
  2. Estar en possessió del certificat oficial de reconeixement del grau de discapacitat (i de mobilitat reduïda, en el seu cas) atorgat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (*).
  3. Tenir la targeta d’aparcament corresponent, de conformitat amb el Decret català 97/2002, de 5 de març, sigui en la modalitat de titular conductor o de titular no conductor, sempre que, en aquest últim cas, el beneficiari sigui menor de 18 anys o, si és més gran, tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent.
  4. Presentar el permís de conduir, en cas de titular conductor.

Observacions:
• CAL NOTIFICAR QUALSEVOL VARIACIÓ DE LES CONDICIONS QUE VAREN MOTIVAR L'ATORGAMENT

• La plaça reservada complirà les següents condicions:

  1. Se situarà el més a prop possible del domicili i/o centre de treball o estudi de la persona beneficiària, segons criteri motivat del Servei municipal competent, el qual podrà proposar subsidiàriament, quan ho aconsellin raons de mobilitat general, la substitució de la plaça a la via pública per una ubicada en un pàrquing públic o privat que reuneixi les condicions d’accessibilitat i proximitat necessàries en cada cas.
  2. Qualsevol reserva d’aparcament per raó de proximitat a un centre de treball o estudi estarà limitada a l’horari laboral o lectiu degudament acreditat.
  3. La reserva d’aparcament se senyalitzarà d’acord amb la normativa d’aplicació, amb indicació, en el seu cas, de l’horari reservat; la plaça s’identificarà de conformitat amb el Decret 97/2002 i s’hi permetrà l’aparcament de qualsevol vehicle que transporti a la persona titular de la reserva i/o estigui degudament acreditat.

• La indeguda utilització per terceres persones de la plaça reservada serà sancionada de conformitat amb la normativa de circulació de vehicles. L’ús indegut de la targeta d’aparcament (o de l’acreditació equivalent facilitada per l’Ajuntament) se sancionarà d’acord amb les previsions del Títol Quart de l’Ordenança de convivència ciutadana i podrà comportar la pèrdua temporal o definitiva de l’ús privatiu autoritzat.

• Quan es concedeixi la llicència d'aparcament es donarà una enganxina, que és la que identificarà la persona usuària.

• De cara al procediment d’atorgament i atès que en l’autorització s’ha de fer esment de la matrícula del cotxe, només en els casos en què el sol·licitant ho demani per més de dues matrícules (3 o més), caldrà prèviament informe per tal d’evitar el frau.

Renovació: La reserva individual de plaça d’aparcament té una vigència de dos anys, prorrogable per períodes d’igual durada, sempre que persisteixin les condicions que van motivar l’atorgament.
Per sol·licitar la pròrroga caldrà presentar la "Sol·licitud d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda" (Doc.514), marcant la casella de Renovació, el núm. de llicència atorgat i la documentació que acrediti la necessitat de renovació, amb una antelació mínima de 30 dies respecte de la data de finalització.
La renovació mantindrà el mateix expedient de sol·licitud i així el núm. de llicència.

• La manca d’utilització de la reserva d’aparcament per un període superior a dos mesos determina la pèrdua de la mateixa, tret que la persona beneficiària hagi sol·licitat la suspensió temporal, per causa justificada, de l’ús privatiu. La pèrdua de la reserva exigeix, en tot cas, instrucció d’expedient contradictori i resolució notificada legalment.

(*) INFORMACIÓ SOBRE EL CERTIFICAT DE DISCAPACITAT:
• El certificat de discapacitat emés per altres comunitats autònomes, té validesa a tot el territori espanyol i en aquest sentit, si la persona presenta la corresponent resolució del grau de discapacitat amb el barem de mobilitat favorable, no serà necessari cap altre tràmit.

• No obstant això, si la persona té la residència habitual en un municipi de Catalunya, suggerim que demani el trasllat del seu expedient de discapacitat a Catalunya.

• Pot adreçar-se a efectuar el tràmit al Centre d'atenció a persones amb discapacitat (CAD) més proper al seu domicili.

T149
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment

La sol·licitud de pròrroga s'ha de fer mitjançant instància amb una antelació mínima de 30 dies respecte de la data de finalització. En cas de fer-se més tard, caldrà fer una nova sol·licitud d'alta.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop