10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs

10 (FUE) Llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs


Objecte:
Estan sotmeses al règim de llicència o modificació substancial d'activitats recreatives ordinàries i circs, les activitats incloses a l'article 95 del decret 112/2010.

Les activitats més comunes són:

  • Bars amb una superfície superior 500 m2 o aforament superior a 500 persones
  • Restaurants amb una superfície superior 500 m2 o aforament superior a 500 persones
  • Salons de banquets amb una superfície superior 500 m2 o aforament superior a 500 persones
  • Bars musicals, Discoteques i Restaurants musicals amb una superfície superior 500 m2 o aforament superior a 500 persones
  • Establiments on s'hi realitzen activitats de naturalesa sexual
  • Circs (amb la llicència d'Ocupació de Via Pública concedida)
  • Modificacions substancials d'un establiment o activitats ja autoritzades subjectes al tràmit de llicència
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:
1) Circs o activitats en terrenys de titularitat publica: caldrà haver obtingut prèviament la llicència d'Ocupació de via pública, així com dipositar un aval de reposició del terreny que s'establirà un cop feta la sol·licitud.

2) Bombers: En el cas que l'activitat estigui inclosa en l'annex 1 de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, caldrà presentar la documentació relativa al tràmit de Informe previ en matèria d'incendis, podent-se efectuar conjuntament en el tràmit o de manera separada

3) Impacte ambiental: En el cas d'activitats situades en espais naturals amb una sensibilitat ambiental elevada, inclosos en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN), aprovat pel Decret 328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d'acord amb la Llei 12/1985; en les zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 2009/147/CE i 92/43/CE (Xarxa Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que es determini legalment, caldrà obtenir de manera prèvia la Declaració d'impacte ambiental emesa per la Generalitat o bé, resolució de la Generalitat que determini que no cal sotmetre el projecte a Avaluació d'impacte ambiental

4) Compatibilitat urbanística:El projecte inclourà una manifestació explícita sobre la conformitat de l'activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl i, en concret, que és compatible amb els usos permesos pel Planejament vigent. Podeu comprovar la compatibilitat urbanística de l'ús proposat amb els usos permesos pel planejament vigent a través dels següents mitjans:
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats: Aquest certificat l'emet el Servei de Planejament i Gestió Urbanística i es sol·licita amb la presentació de la corresponent sol·licitud d'emissió (tràmit subjecte a taxes).
• Fer una consulta no vinculant a través de l'Oficina d'atenció a l'empresa..
Observacions:
• Es podran tramitar modificacions substancials de l'activitat mitjançant la presentació del mateix formulari de Llicència d'activitats recreatives ordinàries i circs (doc. 1087), marcant la casella de modificació i seguint el mateix procediment i requisits que per l'atorgament de la llicència.

• Les modificacions no substancials de les activitats incloses en aquest apartat estan sotmeses al tràmit (FUE) Comunicació prèvia de modificació no substancial d'un establiment i/o un espectacle o activitat recreativa

• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'oficina d'atenció a l'empresa.

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret:

  - En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.
  - En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.


• Si per l'adequació de l'establiment cal realitzar obres i/o instal·lar rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència d'obres o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

• Els canvis de titularitat d'aquestes activitat es tramitaran mitjançant el tràmit FUE Comunicació de canvi de titularitat.

• Per iniciar l'activitat caldrà:
1) Haver obtingut la resolució favorable de la llicència
2) Disposar d'una acta de control inicial favorable emesa per una entitat col·laboradora de l'administració
3) Disposar de la pòlissa de responsabilitat civil amb les quanties que s'indiquen en el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

T168
Tràmits relacionats:
Ocupació de via pública
Informe previ en matèria d'incendis
Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Declaració responsable en matèria de salut alimentària per a establiments sedentaris
Guia de tràmits d'obres
Sol·licitud de terrasses
Import:
Tràmit subjecte a taxes segons:

Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2 Secció 1.3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop