Programa "Val la pena"

Programa "Val la pena"


Objecte:
La finalitat d’aquest programa és poder oferir una intervenció d’atenció, seguiment i prevenció als menors que han estat denunciats per una infracció administrativa relacionada amb consum o tinença de drogues, que es basa en una resposta educativa alternativa a la sanció administrativa, a canvi de la suspensió de la sanció econòmica (sempre que la mesura alternativa es compleixi satisfactòriament).

Aquesta resposta ha de poder ser una intervenció integral -des de diferents serveis municipals- amb la finalitat de disminuir els riscos associats al consum de drogues i alcohol.

El programa també es pot considerar una estratègia de detecció precoç (per evitar o disminuir riscos associats al consum).
Persones destinatàries:
Els menors que hagin que hagin estat denunciats per una infracció administrativa relacionada amb consum o tinença de drogues en el municipi.
Requisits previs:
1. Edat de la persona infractora compresa entre els 14 i 17 anys.

2. Municipi de residència de la persona infractora. Podran acollir-se al programa:

    ” Els menors que hagin comès la infracció en el municipi i que siguin residents en el municipi.

    ” Els menors denunciats en el municipi, independentment del seu lloc de residència, podran acollir-se al "Val la pena" en el seu municipi de residència, sempre i quan existeixi un programa alternatiu a la sanció administrativa.

    ” Els menors residents al municipi, independentment d'on hagin estat denunciats, sempre i quan al municipi on s’hagi comés la infracció existeixi un Programa alternatiu a la sanció administrativa.


3. Reincidència: els menors reincidents no es podran acollir al programa "Val la pena", a excepció de:

    “ Que la primera sanció administrativa sigui de data anterior a la implementació delVal la penai no hagi tingut la oportunitat d’acollir-se al programa.
    “ En qualsevol cas, la circumstància de repetició s’hauria d’incloure com una variable més de la intervenció educativa.
Observacions:
• El document marc legal en el qual es fonamenta el programa "Val la pena", és l’Ordenança Municipal de Convivència Ciutadana reguladora dels usos de les vies i dels espais públics, amb incorporació de les modificacions parcials aprovades pel Ple Municipal de data 16 de febrer de 2009.

• Els articles del nomenclàtor que desenvolupa la OMCC, són les infraccions que en primera instància es podran acollir de manera voluntària al programa educatiu, els menors de 14 a 17 anys no reincidents i de manera voluntària, i en concret: l’article 4.6.d) Utilitzar els espais públics i la via pública per al consum i/o tinença il·lícita de substàncies estupefaents o similars (sí no és infracció penal) referent al consum en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques i infracció en el seu article 4.6.d) bis Abandonar als espais públics i la via pública utillatges o instruments utilitzats per al consum d’estupefaents o similars (sí no és infracció penal), l’abandonament d’estris o instruments utilitzats per al seu consum.

• A l’esmentada infracció li correspon una sanció de multa de 375 euros en el primer cas i en el segon 600€.

P337
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementàriaTop