Cens municipal d'alarmes

Cens municipal d'alarmes


Objecte:
Sol·licitud obligatòria per formar part del cens municipal d'alarmes amb sistema d'avís acústic, amb la finalitat de posar en coneixement dels propietaris dels immobles, de la forma més ràpida possible, qualsevol incidència que es produeixi pel funcionament anormal de les alarmes, reduint les pertorbacions de la tranquil·litat i garantint una major seguretat respecte als drets i béns dels ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat.
Persones destinatàries:
Les persones propietàries o responsables de l'alarma.
Observacions:
El no compliment de l'obligació establerta a l'article 46.1 de l'Ordenança de convivència ciutadana, comporta l'autorització tàcita a la Policia Local per fer servir els mitjans necessaris per interrompre l'avís acústic, sense perjudici de la imposició de la corresponent sanció quan les molèsties derivin d'actes imputables a l'actuació del propietari/ària o industrial subministrador/a.

P358
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop