Al·legacions i/o recursos a denúncies de circulació municipals

Al·legacions i/o recursos a denúncies de circulació municipals


Objecte:
El tràmit permet presentar al·legacions i/o recursos a multes que siguin de competència sancionadora de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per infraccions de circulació.

Per consultar la fotografia de la infracció (en cas que la multa sigui feta per captació d'imatges), podeu adreçar-vos a https://orgt.diba.cat/es/TramitsPagaments/Fotomultes/ajudaveurefoto.
Persones destinatàries:
Ho pot sol·licitar el titular o conductor del vehicle o el seu representant legal, degudament autoritzat (no s'inclouen multes a vianants, bicicletes,...).
Les empreses, entitats o d'altres persones jurídiques hauran d'aportar l'acreditació de la representació.
Observacions:
• Les al·legacions a denúncies de circulació de competència municipal es deriven a l'Organisme de Gestió Tributària (Diputació) per a la seva tramitació i es resolen des de l'Ajuntament.

INFORMACIÓ SOBRE ELS PROCEDIMENTS SANCIONADORS

1. Incoació del procediment sancionador

• L'Ajuntament disposa de 3 mesos a partir de la data de la infracció per notificar la denúncia en casos d'infraccions lleus, i de 6 mesos en casos d'infraccions greus i molt greus.

• El procediment sancionador s’inicia quan es notifica la denúncia al domicili del titular o conductor del vehicle.

• Si no és possible notificar la denúncia al domicili, es publicarà al TESTRA (Taulell d’Edictes de Sancions de Trànsit), es donarà la persona per notificada i s’iniciarà l’expedient sancionador.

• Els ciutadans tenen la obligació d’actualitzar al padró municipal i a la DGT totes aquelles dades referents al domicili.

• Quan es rep la notificació hi ha 20 dies naturals per pagar les multes amb un descompte del 50% (excepte les denúncies per no identificar el conductor i les multes per portar inhibidor de radar, que no tindran aquest benefici) o per presentar al·legacions. Si es presenten al·legacions ja no es podrà pagar amb descompte.

• Hi ha dos tipus de procediment sancionador: procediment abreujat i procediment ordinari.

PROCEDIMENT ABREUJAT: Si la denúncia és amb bonificació del 50% i es paga dins del termini, s’acaba la via administrativa i no es poden presentar al·legacions. En cas que es formulin al·legacions es consideraran no presentades. Només es pot presentar recurs contenciós administratiu per via judicial.

PROCEDIMENT ORDINARI: Si, dins d’aquest termini, no es paga i es fan al·legacions, es rebrà la resolució i es donarà per finalitzada la via administrativa. Si la resolució és amb la notificació de la mateixa, rebrà la carta de pagament per abonar l'import total de la sanció i contra aquesta resolució es podrà presentar recurs potestatiu de reposició o directament recurs davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu.
Passats 20 dies des de la notificació de la denúncia, o bé si s’ha rebut la desestimació de les al·legacions, es disposa de 30 dies per presentar un recurs potestatiu de reposició, amb les conseqüències següents:

    • No paralitza el procediment, excepte si es presenta un aval.
    • S'ha de fonamentar en fets o proves diferents de les al·legacions.
    • Si no es resol en el termini d'1 mes s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir d’aquesta data i durant 6 mesos es pot presentar recurs contenciós administratiu.


2. Al·legacions:

• El ciutadà podrà presentar al·legacions en el termini de 20 dies des de la notificació de la denúncia, presentant la instància de reclamació degudament emplenada amb les dades de l’expedient (dades de la persona que presenta, representació si s’escau, matrícula del vehicle denunciat, número d’expedient...) a les Oficines d’atenció ciutadana (OAC) o a través de la Seu electrònica

• Si com a conseqüència de la denúncia, el vehicle ha estat retirat per la grua municipal, i el ciutadà vol reclamar el reintegrament de les taxes de la grua, ho haurà de fer constar expressament a l’escrit d’al·legacions, adjuntant el comprovant de pagament que li lliuren al dipòsit municipal.

• Cas que s'estimi la sol·licitud de reintegrament de les taxes de grua, podreu sol·licitar devolució del seu import adjuntant justificant de pagament i full de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts (Doc. 539).


3. Altres qüestions d’interès:

• Quan la grua municipal retira un vehicle de la via pública per una infracció d'estacionament, cal recollir el vehicle del dipòsit municipal. En fer-ho, s'haurà de pagar l'import de la grua. A més, també s'haurà de fer efectiu el pagament del cost de l'estada del vehicle al dipòsit, en el cas que estigui més de 24 hores. Per més informació cal trucar al 93 675 52 52

• En el cas de cometre una infracció en una zona blava, no es podrà anul·lar la sanció en els casos de manca de comprovant horari.
* Si el tiquet de zona blava no correspon a la tarifa corresponent, s'entendrà com a manca de comprovant horari.
* A la zones amb tarifes especials, s'haurà de treure el tiquet la màquina expenedora que pertany a la zona on s'estaciona (pe. Mercat Torreblanca), si no és així , s'entendrà com a manca de comprovant horari.


4. Documents de pagament:

• Per poder fer el pagament de la multa, cal tenir la carta de pagament que emet la Diputació de Barcelona i que envia juntament amb la notificació de la denúncia al domicili del titular o conductor del vehicle.

• Si el ciutadà volgués una còpia de la carta de pagament, abans que li arribi al seu domicili, podrà adreçar-se a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació al carrer Sant Ramon, 5.

N562

Les al·legacions i/o recursos a denúncies d'altres municipis, del servei català de trànsit, de la direcció general de ports i transports, etc... es tramitaran per finestreta única (N153) posant com a destinatari l'administració que hagi incoat l'expedient de referència.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop