Al·legacions i/o recursos a denúncies de convivència ciutadana

Al·legacions i/o recursos a denúncies de convivència ciutadana


Objecte:
El tràmit permet presentar un recurs o una al·legació a una denúncia imposada per l'Ajuntament de Sant Cugat, per una infracció de civisme d'acord amb l'Ordenança municipal de convivència ciutadana reguladora dels usos de les vies i dels espais públics (*).

Aquesta ordenança municipal té per objecte la regulació de les activitats de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais de domini públic, o que transcendeixen l'àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de comportaments en ordre a aconseguir el benestar col·lectiu i a possibilitar la convivència ciutadana.
Persones destinatàries:
1. La persona denunciada o el seu representant degudament autoritzat.

2. Les persones jurídiques (empreses, entitats, etc) hauran d'aportar l'acreditació de la representació.
Observacions:
• El procediment sancionador per infracció de l'Ordenança Municipal de convivència ciutadana, s'inicia en el moment de la notificació de la incoació del procediment sancionador,no en la data de la infracció.

• Amb la butlleta, el ciutadà no ha de fer res, ni pagar ni presentar al·legacions, ha d'esperar a rebre la notificació d'incoació on tindrà tota la informació relativa a la denúncia.

• Les sancions per denuncies per infraccions a l'Ordenança municipal de convivència ciutadana es podran abonar en qualsevol moment anterior a la resolució, amb les següents bonificacions previstes a l'article 85 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC):
a) L'abonament de l'import de la sanció amb reducció del 20% : Implica el pagament voluntari, però sense reconeixement de la responsabilitat, i la renuncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, finalitzant el procediment.
b) L'abonament de l'import de la sanció amb reducció del 20 % + 20 % (40%): Implica el reconeixement per part de l'interessat de la seva responsabilitat en els fets que se li imputen i renuncia a qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció, finalitzant el procediment."

• Els procediments sancionadors per infracció de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana es notificaran al domicili de l'infractor i en cas de que no es pugui notificar, es publicaran per edicte al Butlletí Oficial de la Província (BOP)

• Les infraccions lleus de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana prescriuen als 6 mesos, a partir de la data de la denúncia; les infraccions greus i molt greus, als dos anys,a partir de la data de la denúncia.

• Un cop el ciutadà rep la notificació de la incoació del procediment sancionador pot optar per pagar la sanció o al·legacions en el termini de 10 dies manifestant allò que cregui convenient i aportant les proves que estimi. Les al·legacions s'han de presentar per registre a l'Ajuntament.

(*) ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
L’ordenança de convivència es divideix en diferents capítols relatius a:

  1. Deure de respectar l’ús comú dels béns de domini públic: utilització i/o ocupació de la via pública per al consum i/o tinença de substàncies estupefaents o similars (botellot) o passar per sobre dels talussos dels parterres i de les plantacions, ...

  2. Usos privatius i comuns especials de la via pública: utilització o ocupació de qualsevol tipus de la via pública sense llicència municipal, ...

  3. Venda ambulant i altres activitats al carrer: exercir la venda ambulant o altre activitat comercial sense llicència municipal, ..

  4. Activitat de distribució de propaganda i col·locació de cartells i rètols publicitaris, sens perjudici del que estableix l’Ordenança de publicitat: distribuir i/ col·locar publicitat i propaganda a la via pública o a les bústies sense llicència o col·locar adhesius a les façanes, porters automàtics, portals, bústies i mobiliari urbà,...

  5. Col·locació de gènere comercial, taules, cadires, caixes frigorífiques i altres: col·locar taules, cadires o caixes frigorífiques sense llicència municipal o incomplint les condicions de la mateixa o incomplir la vigència o l’horari de la llicència municipal de col·locació de taules i cadires a la via pública,...

  6. Quioscos emplaçats a la via pública

  7. Activitats comercials de servei i d’oci, espectacles i les activitats recreatives

  8. Alarmes i altres sistemes d’avís acústic

  9. Utilització de contenidors i sacs per a obres

  10. Utilització especial per a l’entrada de vehicles a través de les voreres i les reserves de la via pública per a càrrega i descàrrega i de persones amb disminució

  11. Aparells d’aire condicionat, antenes i tendals

  12. Sorolls i altres immissions: edificació, treballs en la via pública, veïnatge i activitats d’oci, espectacle i recreatives en locals tancats sens perjudici del que estableix l’Ordenança de sorolls: no adoptar les mesures necessàries els posseïdors d’animals domèstics pertorbant la tranquil·litat dels veïns o deixar entre les 22h i les 8h, en patis, terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns sens perjudici del que estableix l’Ordenança sobre tinença i circulació d’animals d’acolliment domèstic

  13. Neteja de la via pública, brutícia a conseqüència d’obres i activitats diverses, neteja i manteniment dels elements i de les parts exteriors dels immobles, neteja de la ciutat respecte a l’ús comú, especial i privat i les manifestacions públiques al carrer, recollida de residus urbans: abandonar mobles, estris i altres objectes a la via pública, abandonar les escombraries a la via pública, no dipositar les escombraries als contenidors assenyalats a l’efecte,...

  14. Guals, a les obres en general, als tancaments d’obra, a les bastides, als ponts volats, als tubs de runes, als contenidors

P337
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop