Retirada de vehicles per renúncia voluntària

Retirada de vehicles per renúncia voluntària


Objecte:
Retirada de vehicles els propietaris dels quals, i per diverses raons, renuncien voluntàriament a fer-se càrrec del seu manteniment.
És imprescindible que no constin deutes tributaris, multes o embargaments dels vehicles objecte de la renúncia.
Persones destinatàries:
Qualsevol propietari/ària d'un vehicle.
Observacions:
• Cal presentar tota la documentació indicada com a obligatòria (sol·licitud de renúncia-cessió vehicle, fotocòpia del DNI de la persona titular del vehicle, fotocòpia DNI del representant o persona autoritzada, fitxa tècnica del vehicle i llicència o permís de circulació). En el seu defecte s'haurà de presentar denúncia de pèrdua/sostracció.

• Quan es fa efectiva la renúncia, els tècnics de Seguretat Ciutadana s'encarreguen de donar de baixa el vehicle a la Prefectura de Trànsit.

• La grua municipal s'encarrega de retirar el vehicle.

• La data de baixa a la DGT del vehicle serà la que consti en el corresponent Certificat de destrucció, emès per l'empresa gestora de residus.

• Si la persona interessada vol rebre el Certificat de destrucció, cal demanar-lo per escrit a Seguretat Ciutadana en sol·licitud a part mitjançant el tràmit d' instància genèrica.

• Aquest certificat estarà disponible un mes després de la cessió del vehicle. A partir d'aquesta data es pot demanar presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) i s'expedirà de forma immediata.

P329

Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top