Certificats i informes sobre conducta ciutadana

Certificats i informes sobre conducta ciutadana


Objecte:
Declaració per escrit que fa el/la ciutadà/ana a efectes de certificar que no es troba inculpat/ada ni processat/ada, que no se li han aplicat mesures de seguretat i que no ha estat comdemnat/ada en judici de faltes els anys anteriors.
S'acostuma a demanar per adjuntar a altres tràmits com convocatòries d'ocupació públiques per a cossos de seguretat, permisos d'armes o adopcions internacionals.
Persones destinatàries:
Qualsevol ciutadà/ana que ho necessiti per a presentar-ho davant de l'administració o institució.
Requisits previs:
Observacions:
• Aquest document es lliura a l'Ajuntament.

• El/la ciutadà/ana l'ha d'emplenar amb les seves dades i signar-lo davant d'un funcionari municipal que també signarà el document.

• S'ha de presentar a l'administració i/o institució que li hagi sol·licitat.

• No es registra ni l'Ajuntament es queda cap còpia.
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top