Gestió de troballes: recollida i entrega d'objectes perduts

Gestió de troballes: recollida i entrega d'objectes perduts


Objecte:
L'Oficina de Troballes s'encarrega del dipòsit i devolució, si escau, durant 6 mesos (prèvia publicació de l'edicte corresponent) dels objectes extraviats a Sant Cugat del Vallès o d'aquells que arriben a l'Ajuntament relatius a ciutadans que resideixen al municipi.

Totes les reclamacions sobre objectes perduts es poden comunicar mitjançant:

  1. La pàgina web municipal Ulls de la ciutat
  2. Al 010 o trucant al telèfon (902543010), si es truca des del mòbil o fora del municipi.
  3. Presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC).
Requisits previs:
En el moment de recollir l'objecte o documentació extraviada es sol·licitarà documentació o informació necessària per a poder acreditar la propietat o exercir el dret a recuperar-lo.

Per a la identificació del titular i de l'objecte, cal aportar:

  • factura, contracte o qualsevol document que demostri la titularitat de l'objecte perdut que es vol recuperar (original)
  • documentació acreditativa de la identitat de la persona titular que vol recuparar documentació personal perduda (original)
  • autorització d'atorgament de representació, si escau
  • fotografies
Observacions:
• Si l'objecte conté alguna identificació s'intentarà localitzar i contactar amb el seu titular propietari/ària

• L'Ajuntament no es farà responsable del deteriorament que pugui patir l'objecte mentre el període de custòdia

• No s'admetran animals, materials explosius ni de risc

• No s'admetran els objectes que no es puguin identificar i que pel seu estat puguin presentar problemes de salubritat

En el cas de no poder entregar l'objecte, es procedirà d'alguna de les següents formes:

  1. Podrá entregar-se a entitats benèfiques. En cas de tractar-se d'objectes peribles, es realitzarà abans de què es puguin fer malbé.
  2. Podrà ser enajenat mitjançant procediment públic
  3. Podrà der destruït
  4. Si acabat el termini de custòdia màxim (6 mesos) no ha estat possible localitzar i entregar l'objecte al legítim propietari, es contactarà amb qui ho va entregar (si va manifestar el seu interès) per, en cas de què estigui interessat, passi a recollir-lo (Doc.590 Sol·licitud de retorn d'efectes personals trobats).

P360
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop