Gestió de troballes: recollida i entrega d'objectes perduts

Gestió de troballes: recollida i entrega d'objectes perduts


Objecte:

La Secció d'Objectes Perduts, adscrita al servei de la Policia Local, s'encarrega de la gestió dels objectes perduts i trobats en el terme municipal de Sant Cugat del Vallès, així com d'aquelles altres troballes que arriben des d'altres municipis i que pertanyen a ciutadans/nes de Sant Cugat del Vallès.

Requisits previs:

Per a consultes específiques sobre troballes, les persones interessades, poden enviar la seva consulta a l'adreça de correu electrònic d'objectes perduts o bé presentant instància genèrica presencialment o telemàtica.

El lliurament d'objectes o documentació trobada, es farà exclusivament a les dependències de la Policia Local:


    • No s'admetran objectes perduts trobats fora del municipi.

    • No s'admetran animals, materials explosius ni de risc.

    • No s'admetran els objectes que pel seu estat puguin presentar problemes de salubritat.

Per exercir aquest dret de reclamació, la persona que porta l'objecte a la Policia per retornar-ho al seu propietari/a té dret a reclamar-ho si passats 6 mesos de la publicació de l'edicte corresponent no ha aparegut el/la propietari/a. Per a fer-ho haurà d'haver facilitat les seves dades en el moment de donar l'objecte a la Policia, a l'acta de lliurament. Caldrà presentar el Doc. 590 Sol··licitud de retorn d'efectes personals trobats.

Observacions:

En els casos de reclamacions d'objectes, no reclamats pel propietari, susceptibles de contenir fitxers o dades de caràcter personal, com son ara ordinadors portàtils, dispositius de telefonia mòbil o similars, les despeses que es derivin de l'esborrat d'aquests fitxers i dades o la certificació que estan lliures de contenir-los, aniran a compte del trobador, en aplicació d'allò que disposa la L.O. 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament RD 1720/2007, de 21 de desembre.

La gestió d'esborrat de fitxers serà gestionada per la Policia

• En cas de troballes identificades, s'avisarà i es posarà l'objecte a disposició de la persona propietària o de l'entitat o administració competent.

• En cas de troballes de propietat desconeguda o no reclamades per la persona titular, després de les recerques i gestions policials corresponents, es custodiaran en el dipòsit d'objectes perduts/trobats durant un període màxim de 6 mesos i es donarà publicitat mitjançant edicte al Tauler d'anuncis de l'Ajuntament , així com al web municipal.

• La devolució de diners i troballes valuoses reclamades per qualsevol persona física o jurídica, requerirà de sol·licitud mitjançant instància adreçada a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, on consti:

1.- La descripció i les característiques detallades de l'objecte

2.- El dia i lloc de la pèrdua

3 - Qualsevol altra documentació que es vulgui aportar i que ajudi a provar la titularitat de l'objecte: com a contractes, albarans, factures de compra, fotografies, actes, testimonis o declaració jurada i autorització d'atorgament de representació si escau.

Un cop transcorregut el termini de 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la fi del termini de custòdia (6 mesos des de la publicació de l'Edicte corresponent), sense que s'hagi reclamat l'objecte o els diners perduts i sense que la persona trobadora n'hagi reclamat la devolució, passarà a ser de titularitat municipal atès l'article 542.22 de la Llei 5/2006, del 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil Català, relatiu als drets reals.

P360

Import:
Tràmit no subjecte a taxes, excepte les ocasionades per la custòdia, la conservació i el lliurament de la troballa, especialment les despeses descrites a l'apartat d'Observacions.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop