09 (FUE) Llicència ambiental o modificació substancial (Annex II)

09 (FUE) Llicència ambiental o modificació substancial (Annex II)


Objecte:
Estan sotmeses al règim de llicència ambiental les activitats noves o les modificacions substancials d'una activitat ja autoritzada que es relacionen a l' annex II de la "LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)"

Les activitats més freqüents compreses en aquest annex són:
• Benzineres
• Tallers mecànics amb xapa i pintura
• Rentat de vehicles
• Escorxadors
• Activitats de gestió de residus

Les activitat de l'annex II es subdivideixen en:

1) Activitats sotmeses a una llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental. Aquestes activitats són les que en l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés (Codis 11.1 i 11.2).

2) Activitats sotmeses a una llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental: aquestes activitats són les que es troben en algun d'aquests supòsits:

• En l'epígraf corresponent a l'annex II de la LPCAA es determina específicament la necessitat d'aquest procés.
• Estan ubicades en espais naturals de protecció especial (PEIN, Xarxa Natura, zones humides conveni Ramsar, altres).

3) Activitats sotmeses a una llicència ambiental sense necessitat de sotmetre's a cap procés d'avaluació d'impacte ambiental.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica.
Requisits previs:
1) Si l'activitat o instal·lació es troba sotmesa a un procés de consulta prèvia sobre la necessitat de declaració d'impacte ambiental, d'acord amb la LPCAA, l'interessat adreçarà la consulta prèvia a l'OGAU del territori on ha previst d'emplaçar l'activitat

En cas que la Ponència Ambiental de la Generalitat determini que cal sotmetre l'activitat projectada a avaluació d'impacte ambiental, se seguirà el procediment previst per la llicència ambiental, amb especificitats i la Ponència formularà la declaració d'impacte ambiental.
Observacions:
1) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

    - En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat (model disponible a la web municipal).
    - En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

2) Opcionalment, l'interessat pot adreçar-se a l'Ajuntament per:

a) Fer una consulta prèvia a l'Oficina d'atenció a l'empresa..
b) Sol·licitar informe urbanístic respecte de la compatibilitat de l'activitat prevista amb el planejament urbanístic.

3) Es podrà sol·licitar llicència de modificació substancial de l'activitat, mitjançant la presentació del mateix formulari de Llicència ambiental municipal, marcant la casella de modificació i seguint el mateix procediment i requisits que per l'atorgament de la llicència.

4) Els canvis de titularitat d'aquestes activitat es tramitaran mitjançant el tràmit FUE Comunicació de canvi de titularitat

5) L'activitat no es podrà iniciar sense haver obtingut la resolució favorable de la llicència i sense disposar d'una acta de control ambiental favorable emesa per una entitat acreditada per una entitat col·laboradora de l'administració, en els termes de l'article 69 i 70 de la llei 20/2009.

6) Si l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, guals, etc).

T168
Tràmits relacionats:
Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats
Informe previ en matèria d'incendis
Guia de tràmits d'obres
Import:
Tràmit subjecte a taxes segons
Ordenança Fiscal Núm. 13
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.

Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop