Gestió dels drets de dades personals

Gestió dels drets de dades personals


Objecte:
Dret d'accés:
Dret de la persona afectada a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat de la recollida, l'origen i les possibles cessions que s'hagin realitzat.
Es podrà optar pels següents sistemes de consulta del tractament, sempre que sigui materialment possible:

    • Visualització en pantalla
    • Escrit, còpia o fotocòpia enviada per correu
    • Fax
    • Correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic
    • Qualsevol altre procediment que sigui adequat a la configuració i implantació material dels tractaments, ofert pels responsables delegats del mateixos

Dret de rectificació i supressió
El dret de rectificació és el dret a que es modifiquin les dades que resulten ser inexactes o incomplertes.
El dret de supressió (dret a l'oblit) donarà lloc a que es suprimeixin les dades, tenint en compte els supòsit marcats per la legislació vigent.

Dret d’oposició:
Dret de la persona afectada a que no es duguin a terme determinats tractaments sobre les seves dades, d'acord amb el previst per la legislació vigent.

Dret de portabilitat de les dades:
Dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o a fer-la transmetre a un altre responsable del tractament.

Dret de limitació:
Dret al marcatge de les dades de caràcter personal conservades, per tal de limitar el seu tractament en el futur, atenent a allò previst per la legislació vigent.
Observacions:
• La persona sol·licitant ha de coincidir amb la persona interessada.

N149
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial. Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

També es poden presentar sol·licituds i documentació a través dels següents canals:
- A les oficines d’assistència en matèria de registre de qualsevol administració pública.
- A les oficines de Correus, indicant el codi digital de destinació L01082055.

Tramitació electrònicaTop