Gestió dels drets de dades personals

Gestió dels drets de dades personals


Objecte:
Dret d'accés:
1. El dret d'accés és el dret de la persona afectada a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat de la recollida, l'origen i les possibles cessions que s'hagin realitzat.
2. Per exercir el dret d'accés, la persona interessada podrà optar per un o diversos dels següents sistemes de consulta del tractament, sempre que la configuració o la implantació material ho permeti:

    • Visualització en pantalla
    • Escrit, còpia o fotocòpia enviada per correu
    • Fax
    • Correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic
    • Qualsevol altre procediment que sigui adequat a la configuració i implantació material dels tractaments, ofert pels responsables delegats del mateixos


Dret de rectificació i supressió
1. El dret de rectificació és el dret de la persona afectada a que es modifiquin les dades que resulten ser inexactes o incomplertes.
2. El dret de supressió (dret a l'oblit) donarà lloc a que es suprimeixin les dades, tenint en compte els supòsit marcats per la legislació vigent.

Dret d’oposició:
1. L'oposició és el dret de la persona afectada a que no es duguin a terme determinats tractaments sobre les seves dades d'acord amb el previst per la legislació vigent.

Dret de portabilitat de les dades:
1. La portabilitat de les dades és el dret de la persona afectada a rebre les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, o a fer-la transmetre a un altre responsable del tractament.

Dret de limitació:
1. La limitació del tractament de les dades és el dret de la persona afectada al marcatge de les dades de caràcter personal conservades per tal de limitar el seu tractament en el futur, atenent a allò previst per la legislació vigent.
Observacions:
• La persona sol·licitant ha de coincidir amb la persona interessada.

• El canal de comunicació preferent, mitjançant signatura electrònica serà l'adreça de correu electrònic: lopd@santcugat.cat i s'utilizarà el formulari pertinent per a cada cas i també qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud: registre general de l'ajuntament, correu certificat, etc.

N149
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop