Protecció de dades personals (drets ARCO)

Protecció de dades personals (drets ARCO)


Objecte:
Dret d'accés:

1. És el dret de la persona afectada a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan essent objecte de tractament, la finalitat de la recollida, l’origen i les possibles cessions que s’hagin realitzat.

2. Per exercir el dret d’accés, la persona interessada podrà optar qualsevol dels següents sistemes de consulta del fitxer, sempre que la configuració o la implantació material dels fitxers ho permeti:

  • Visualització en pantalla
  • Escrit, còpia o fotocòpia enviada per correu
  • Fax
  • Correu electrònic o qualsevol altre mitjà electrònic


Dret de rectificació i/o cancel·lació:

1.El dret de rectificació és el dret de la persona afectada a que es modifiquin les dades que resulten ser inexactes o incompletes.

2.El dret de cancel·lació donarà lloc a que es suprimeixin les dades que resultin inadequades o excessives, sens perjudici del deure de bloqueig que estableix la LOPD.


Dret d’oposició:

1.És el dret de la persona afectada a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades o que deixin de tractar-se d’acord amb els següents supòsits:

  • Quan no sigui necessari el seu consentiment perquè hi concorri un motiu legítim i sempre que una llei no disposi el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers que tinguin per finalitat la realització d’activitats de publicitat i prospecció comercial.
  • Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió que faci referència a la persona afectada i es basi únicament en un tractament automatitzat de les seves dades.


Observacions:
• La persona sol·licitant ha de coincidir amb la persona interessada.

• El canal de comunicació preferent, mitjançant signatura electrònica serà l'adreça de correu electrònic: lopd@santcugat.cat i s'utilizarà el formulari pertinent per a cada cas i també qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud: registre general de l'ajuntament, correu certificat, etc.

N149
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.


Top