Accés a la informació

Accés a la informació


Objecte:
Sol·licitud d'accés a la informació, i obtenció de còpia si escau, de documentació municipal, tant administrativa com històrica, per a tot ciutadà/na que ho sol·liciti i que hi tingui dret.
Persones destinatàries:
Per norma general, tot ciutadà/ana té dret a l'accés a la informació elaborada per l'Ajuntament i la que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.
Observacions:
• En cas que per accedir a la informació calgui visita a l'Arxiu municipal, des de l'arxiu es posaran en contacte amb la persona interessada, via correu electrònic, per concertar dia i hora de visita.

• Si la sol·licitud d’informació pot afectar drets o interessos de tercers, d’acord amb el que estableix la llei 19/2014, en el cas que els possibles afectats estiguin identificats o siguin fàcilment identificables, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud, i tenen un termini de deu dies per a presentar al·legacions.

• El trasllat de la sol·licitud a les parts interessades indicarà els motius de la sol·licitud, si s’han expressat, però no la identitat del sol·licitant. Així mateix, s’informarà el sol·licitant del trasllat de la sol·licitud a tercers i de la suspensió del termini per a dictar resolució fins que s’hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a presentar-les.

• Si la persona sol·licitant aporta l’autorització de la part interessada o propietari de l’expedient i no hi ha més parts interessades, no es realitzarà el tràmit d’al·legacions, entenent-se les parts afectades com a conformes a la vista per part del sol·licitant.

N147
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 Art. 5.2 Secció 1a Grup 11
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:
Només les persones físiques podran fer el tràmit de manera presencial. Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

També es poden presentar sol·licituds i documentació a través dels següents canals:
- A les oficines d’assistència en matèria de registre de qualsevol administració pública.
- A les oficines de Correus, indicant el codi digital de destinació L01082055.

Tramitació electrònicaTop