Accés a la informació

Accés a la informació


Objecte:
Sol·licitud d'accés a la informació, i obtenció de còpia si escau, de documentació municipal, tant administrativa com històrica, per a tot ciutadà/na que ho sol·liciti i que hi tingui dret.
Persones destinatàries:
Per norma general, tot ciutadà/ana té dret a l'accés a la informació elaborada per l'Ajuntament i la que aquest té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.
Observacions:
• En cas que per accedir a la informació calgui visita a l'Arxiu municipal, des de l'arxiu es posaran en contacte amb la persona interessada (via correu electrònic) per concertar dia i hora de visita.

• Si la sol·licitud d’informació pot afectar drets o interessos de tercers, d’acord amb el que estableix la llei 19/2014, en el cas que els possibles afectats estiguin identificats o siguin fàcilment identificables, se’ls ha de donar trasllat de la sol·licitud, i tenen un termini de deu dies per a presentar al·legacions si aquestes poden resultar determinants del sentit de la resolució.

• El trasllat de la sol·licitud a les parts interessades ha d’indicar els motius de la sol·licitud, si s’han expressat, però no és obligatori revelar la identitat del sol·licitant. Així mateix, s’informarà el sol·licitant del trasllat de la sol·licitud a tercers i de la suspensió del termini per a dictar resolució fins que s’hagin rebut les al·legacions o hagi transcorregut el termini per a presentar-les.

• Si la persona sol·licitant aporta l’autorització de la part interessada o propietari de l’expedient, i no hi ha més parts interessades, no es realitzarà el tràmit d’al·legacions, entenent-se les parts afectades com a conformes a la vista per part del sol·licitant.

N147
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 Art. 5.2 Secció 1a Grup 11
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop