15 (FUE) Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (Compatibilitat urbanística)

15 (FUE) Informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats (Compatibilitat urbanística)


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir l'informe previ en el qual l'Ajuntament es pronuncia sobre la compatibilitat de l'activitat projectada amb el planejament urbanístic vigent (informe de compatibilitat urbanística).
Persones destinatàries:
Les persones físiques o jurídiques que volen exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Observacions:
T166
Import:
Tràmit subjecte a taxes segons:

Ordenança fiscal 10 Grup 8.1.5
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment de l'any, sempre prèviament a l'inici de l'activitat i a la presentació de la sol·licitud o comunicació prèvia corresponent.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop