Baixa al padró d'habitants

Baixa al padró d'habitants


Objecte:
Es pot sol·licitar la baixa al padró municipal per:

  • • Comunicació a l'Ajuntament d'una defunció, per esborrar la persona difunta de la unitat familiar inscrita (l'INE també les comunica, però quasi mig any més tard, així és convenient que la família ho faci d'antuvi).

  • • Comunicació d'una persona estrangera que marxa d'Espanya.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona empadronada a Sant Cugat del Vallès
Requisits previs:
Les persones empadronades a Sant Cugat que es traslladen a viure a un altre municipi, NO han de comunicar la baixa. En inscriure's al Padró d'habitants del nou municipi, han de declarar el municipi on consten empadronades i l'Ajuntament de destí ho comunicarà.

Els espanyols que se'n vagin a l'estranger NO poden demanar la baixa del padró directament, ho han de comunicar al Consolat espanyol del país on residiran, qui ho transmetrà a l'INE i aquest al padró municipal.

En el cas d'una persona estrangera que marxa d'Espanya, és convenient que comuniqui la baixa ja que sino continuaria inscrita indefinidament al padró Municipal, al no haver-hi comunicació entre diferents països.

En el cas de defunció: qualsevol membre de la família ja inscrita, major d'edat, amb la documentació acreditativa de la defunció.
Observacions:
• Gestió immediata.

• La baixa per defunció es pot realizar quan s'ha registrat la defunció al Registre Civil i es té el Llibre de Família actualitzat o s'ha obtingut un certificat de defunció.

• L'Ajuntament NO es queda cap original ni fotocòpia dels documents personals presentants (DNI, certificat de defunció, Llibre de Família, ...)

P105
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop