16 (FUE) Informe previ en matèria d'incendis

16 (FUE) Informe previ en matèria d'incendis


Objecte:

Tràmit a través de l'Ajuntament que permet obtenir l'informe en matèria de prevenció d'incendis realitzat per l'òrgan competent de la Generalitat, essent un pas previ necessari dins alguns tràmits d'autorització ambiental, de llicència ambiental o amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia.

Aquest tràmit s'ha de sol·licitar per activitats considerades de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable tramitat amb l'òrgan competent de la Generalitat, caldrà realitzar L'acta de comprovació en matèria d'incendis d'una entitat col·laboradora de l'Administració

Per tal d'iniciar l'activitat, haureu d'aportar per registre el certificat final de posta en marxa de l'activitat ambiental o bé la comunicació prèvia d'activitat corresponent, segons el tràmit que la vostra activitat estigui sotmès, amb tota la documentació que li pertoqui.

Les activitats subjectes al tràmit de comunicació prèvia o modificació són principalment:

o Botigues sota edificis de qualsevol ús de més de 750 m2
o Restaurants de més de 500 m2 o aforament major de 500 persones
o Aparcaments de més de 750 m2.

Persones destinatàries:

Qualsevol persona física o jurídica

Observacions:

1) Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'oficina d'atenció a l'empresa.

2) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

· En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

· En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

· En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

3) L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

4) No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

· En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.

· En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

T165

Tràmits relacionats:
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2 Secció 13

Termini de sol·licitud:

Abans de l'inici de l'activitat i de la presentació de la comunicació prèvia.

Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop