(FUE) Informe previ en matèria d'incendis

(FUE) Informe previ en matèria d'incendis


Objecte:
Aquest tràmit us permet obtenir l'inofrme en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat considerada de risc important en matèria d'incendis, quan aquesta estigui inclosa en els annexos 1 o 2 de la "LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis".

Posteriorment a l'obtenció de l'informe favorable, caldrà realitzar l'acta de comprovació en matèria d'incendis d'una entitat col·laboradora de l'Adminsitració i procedir a efecturar la comunicació prèvia corresponent.
Persones destinatàries:
La persona físiica o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Requisits previs:
Observacions:
L'Ajuntament trametrà la sol·licitud a l'òrgan competent de la Generalitat, el qual emetrà l'informe en un termini de dos mesos, i el farà arribar a l'Ajuntament que, alhora, el notificarà a l'interessat.

És imprescindible presentar a l'ajuntament una còpia del projecte en format paper.

No caldrà realitzar novament aquest tràmit:

* En el supòsit d'haver tramitat una llicència d'obres i haver efectuat ja el control preventiu en matèria d'incendis.

* En el supòsit que una activitat, sense ser modificada, canviï de titularitat i ja disposi d'aquest control preventiu en matèria d'incendis.

T165
Import:
Segons "Ordenança Fiscal Nº 13: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques".
Termini de sol·licitud:
Es pot presentar en qualsevol moment, sempre prèviament a l'inici de l'activitat i de la presentació de la corresponent comunicació prèvia.
Classificació de l'activitat:
La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació que determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. La classificació de les activitats empresarials de la taula està determinada per la normativa catalana.

Per a classificar una activitat, cal que la identifiqueu amb una o diverses descripcions dels punts anteriors.

Cal que determineu clarament l'activitat principal, però també heu de tenir en compte les possibles activitats secundàries. Cal que mireu detingudament les diferents tipologies ja que una mala determinació pot comportar una classificació i, per tant, una tramitació errònies.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop