Convocatòries d'ocupació pública del Patronat Municipal d'Educació

Convocatòries d'ocupació pública del Patronat Municipal d'Educació


Objecte:
Convocatòria pública per cobrir places dels centres dependents del Patronat Municipal d’Educació.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que reuneixi els requisits sol·licitats a les bases de cada convocatòria
Observacions:
Consulteu les bases de cada convocatòria a Oferta pública d'ocupació

El procediment per participar a les convocatòries d'ocupació pública és el següent:

    1. Presentació de la sol·licitud i la documentació exigida a les bases reguladores del procés selectiu, dins del termini especificat en cada convocatòria, juntament amb el justificant de pagament de les taxes o el document que acrediti estar-ne exempt.
    2. Aprovació i publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i fixació del termini per presentar possibles reclamacions.
    3. Publicació del dia i hora de l'inici del procés selectiu.
    4. Desenvolupament del procés selectiu.
    5. Publicació a la pàgina web dels resultats finals del procés de selecció.

M174
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 Art. 5.2 Secció 1a Grup 12
Termini de sol·licitud:
Convocatòries d'ocupació pública
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop