Convocatòries d'ocupació pública

Convocatòries d'ocupació pública


Objecte:
Convocatòries de concursos i/o oposicions per cobrir places a l'administració municipal
Persones destinatàries:
Qualsevol persona que reuneixi els requisits sol·licitats a les bases de cada convocatòria.
Requisits previs:
Consulteu les bases de cada convocatòria a Oferta pública d'ocupació
Observacions:
El procediment per participar a les convocatòries d'ocupació pública és el següent:

  1. Presentar la sol·licitud dins del termini especificat en cada convocatòria, juntament amb el justificant de pagament de les taxes o el document que acrediti estar exempt del pagament, documentació acreditativa de la identitat i la titulació requerida.

  2. Des de Recursos Humans es fa la selecció prèvia i es publica la llista d'admesos/es.

  3. Convocatòria del dia i hora de la realització de les proves i comunicació a les persones interessades.

  4. Realització de les proves del concurs/oposició.

  5. Publicació a la pàgina web i exposició al taulell d'anuncis dels resultats de les proves i de la llista d'aprovats/aptes.

  6. Les persones que superin les proves hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits que s'hagi especificat a les bases de la convocatòria.

  7. Valoració dels mèrits i entrevistes.

  8. Publicació a la pàgina web dels resultats finals del procés de selecció.

N253
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 10 Art 5.2 Secció 1a Grup 7
Termini de sol·licitud:
Consulteu els terminis al següent enllaç:Oferta pública d'ocupació
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop