Llicència d'ocupació i ús temporal d'horts urbans

Llicència d'ocupació i ús temporal d'horts urbans


Objecte:
Sol·licitud per part de persones físiques i/o entitats del permís d'ocupació i ús temporal dels horts emplaçats en terrenys del Turó de Can Mates.
Persones destinatàries:
• Persones físiques de més de 65 anys o bé més de 60 sempre que en aquest supòsit s'acrediti la condició de jubilat/da

• Entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats sempre i quan acreditin el caire pedagògic terapèutic o social de la seva finalitat.

• Grups o col·lectius quan, a l'acompliment per part dels seus membres de les condicions anteriors com a requisits inexcusables, s'afegeixi l'acreditació del caire pedagògic terapèutic o social de la seva finalitat.
Requisits previs:
1. Estar empadronat/da al municipi de Sant Cugat.
2. No disposar de títol de propietari, ni d'arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu.
3. No tenir horts adjudicats cap altre membre de la seva unitat familiar i que convisquin al mateix domicili que el sol·licitant.
Observacions:
• L'ús temporal serà per un termini de quatre anys. Aquest termini es podrà prorrogar, anualment, de forma expressa per part de l'Ajuntament fins a un termini màxim de vuit anys

• Un cop realitzat el concurs, els sol·licitants que hagin resultat adjudicataris hauran de:

• Dipositar una garantia definitiva de 200 € (a retornar en el moment de la finalització de l'adjudicació)
Satisfer un cànon anual de 120 € per a les parcel·les superiors a 100 m2 i de 60€ per a les parcel·les de 100 m2 o inferiors.
Pagament dels consums d'aigua, llum i qualsevol altre que es pugui produir, que seran facturats per l'Ajuntament
Constituir una Associació d'Hortolans que haurà d'integrar tots els usuaris dels horts (clàusula 3.2)

T179
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Convocatòria tancada
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop