Concurs per a la gestió temporal d'horts urbans

Concurs per a la gestió temporal d'horts urbans


Objecte:
Convocatòria del concurs per a l'adjudicació de llicències d'ocupació temporal d'ús privatiu per a la gestió de terrenys d'horts urbans dins el municipi
Persones destinatàries:
Entitats del municipi, sense ànim de lucre, registrades prèviament en el registre municipal d'entitats de Sant Cugat. La sol·licitud es pot fer tant de forma individual com de forma conjunta amb altres entitats.
Requisits previs:
1. Estar inscrites en el registre municipal d'entitats del municipi
2. Quan vàries entitats es presentin de forma conjunta, només una d'elles haurà de ser la interlocutora amb l'Ajuntament.
Observacions:
Les entitats o agrupacions d'aquestes, autores dels projectes finalment seleccionats, obtindran formalment la pertinent llicència d'ocupació temporal d'ús privatiu. Aquesta llicència fixarà les condicions d'ús de l'espai.

L'ús temporal dels espais es farà sota els termes i condicions d'ús especificats en el Reglament vigent en el moment de la convocatòria.

La cessió d'ús o llicència atorgada d'acord amb la legislació patrimonial originen una situació de possessió precària i gratuïta, sotmesa a revocació en qualsevol moment per part de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per raons d'interès públic i sense dret a indemnització.

La durada màxima de la llicència d'ocupació temporal del terreny d'hort serà de 4 anys.
Les entitats guanyadores i gestores d'un espai d'horts hauran de fer front al pagament del consum d'aigua. Així mateix hauran de contractar al seu càrrec, una pòlissa d'assegurança que garanteixi la responsabilitat civil davant de tercers, derivada de l'activitat o ús que es desenvolupi, que deixi en qualsevol cas a l'Ajuntament exempt de responsabilitat per l'activitat realitzada.

T179
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 30 d'agost al 26 de setembre de 2022

Top