Permís per fer foc

Permís per fer foc


Objecte:
Obtenir l'autorització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a activitats amb risc d'incendi forestal.

Són activitats amb risc d'incendi foresta la crema de restes vegetals de caràcter agrícola, els focs d'esbarjo o altres activitats que es facin en zona forestal o bé en zona urbana situada a menys de 500 metres de la zona forestal.. En cas que es faci en altres zones urbanes, no caldrà demanar permís.

La tramitació del permís per fer foc varia segons l'època de l'any:

    Del 16 d'octubre al 14 de març s'haurà de fer prèviament una COMUNICACIÓ DE CREMA. Es pot fer directament a la web de la Generalitat o bé presencialment a l'OAC de l'Ajuntament.:

    Del 15 de març al 15 d'octubre, queda totalment prohibit fer foc en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta. De manera extraordinària, es pot autoritzar a les entitats o associacions a realitzar determinades activitats que suposen un risc d'incendi forestal. Prèviament s'haurà de sol.licitar la corresponent AUTORITZACIÓ (amb el document de sol·licitud de permís per fer foc)

En el cas de les fogueres de Sant Joan i els focs d'esbarjo que es facin als horts urbans municipals, caldrà presentar una instància a l'ajuntament, independentment de la ubicació i l'època de l'any.
Persones destinatàries:
Totes les persones que tinguin previst fer foc en zona forestal o en zona urbana que estigui a menys de 500 metres de zona forestal.
La comunicació de crema es pot fer individualment o col·lectivament, en cas que es tracti de cremes relacionades amb activitats agràries o forestals.
Requisits previs:
Per les autoritzacions (període del 15 de març al 15 d'octubre): ser una entitat o associació legalment constituïda i donada d'alta al Registre d'Entitats municipal. Durant aquest període les sol·licituds de focs de particulars es denegaran.
Observacions:
• A la sol·licitud hi ha de constar obligatòriament el telèfon mòbil i, en el cas de les autoritzacions, l'adreça del correu electrònic on s'enviarà l'autorització o la denegació.

• Durant la crema, és important dur el telèfon que s'ha fet constar a la sol·licitud a sobre, per tal de rebre les actualitzacions del pla Alfa (nivells de risc d'incendi, mitjançant les quals es poden anul·lar els permisos) i també per trucar al 112 en cas d'emergència.

• Totes aquelles activitats que comportin fer foc dins l'àmbit del Parc de Collserola necessitaran també l'autorització d'aquest òrgan gestor, tal com s'estableix a l'article 26 del Text articulat de les Ordenances del Parc de Collserola, per això es traslladarà la sol·licitud per a ser validada.

• En el cas de que l'activitat sigui autoritzada, s'hauran de complir totes les condicions que consten a l'autorització. Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions metereològiques així ho aconsellin.

Revetlla de Sant Joan: Cal complir els requisits que es detallen al Doc. 533 Full informatiu revetlla de Sant Joan i sol·licitar l'autorització corresponent (sol·licitud d’ocupació de via pública o instància en cas de foguera en jardí privat), on s'indiqui el nom de dos responsables que es faran càrrec de la foguera des que s'encengui fins que s'apagui.

T216
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Cal presentar la sol·licitud d'autorització per a fer foc amb un mínim de 10 dies d'antelació.
Tramitació presencial:
Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top