Connexió a la xarxa de telecomunicacions

Connexió a la xarxa de telecomunicacions


Objecte:
Sol·licitud d'ocupació d'infraestructures de telecomunicacions municipals, amb o sense obres (no executades per l'Ajuntament), ja sigui amb ús temporal o permanent per a:

1. Instal·lar cablejat de telecomunicacions en l'interior de les canalitzacions municipals.
2. Instal·lar cablejat de telecomunicacions en l'interior de les canalitzacions municipals i amb l'execució d'obres de canalitzacions noves.
3. Instal·lar equips de telecomunicacions en infraestructures municipals (armaris, arquetes, etc)
Persones destinatàries:
Companyies distribuïdores dels serveis de telecomunicacions, empreses promotores, empreses constructores i particulars.
Requisits previs:
Aquelles persones que vulguin sol·licitar una llicència d'ocupació de les infraestructures de telecomunicacions municipals, amb o sense obres, prèviament han de disposar del certificat de disponibilitat d'ocupació (doc. 620).

En cas que s'hagi de realitzar obres d'adequació, rases d'accés a les arquetes o similars, caldrà sol·licitar la corresponent llicència d'obres menors en la via pública per a l'ocupació d'infraestructures de telecomunicacions municipals.
Observacions:
Quan l'emplaçament de la connexió sol·licitada es trobi a Valldoreix, la petició s'haurà d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. Consulteu el llistat de carrers

T232
Tràmits relacionats:
Informe de disponibilitat ocupació xarxes telecomunicacions municipals

Llicència d'obres menors en via pública
Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 18 Art 5 secció 12
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop