Sol·licitud de llicència d'obres en via pública. Companyies de serveis

Sol·licitud de llicència d'obres en via pública. Companyies de serveis


Objecte:
Consisteix en sol·licitar davant de l'Ajuntament la llicència urbanística d'obres corresponent a les obres en la via pública en referència als següents serveis: electricitat, gas i telecomunicacions.
Persones destinatàries:
Companyies distribuïdores dels serveis d'electricitat, gas i telecomunicacions. Empreses promotores, empreses constructores i particulars.
Requisits previs:
La tramitarà preferentment la persona, física o jurídica, titular o en el seu defecte el seu representant legal.
Observacions:
• En cas de voler incorporar documentació a un expedient ja existent caldrà demanar-ho mitjançant l'enllaç següent: Aportació de documentació a un expedient existent

• Quan l'actuació que es demana requereixi l'ocupació d'infraestructures de telecomunicacions municipals caldrà demanar autorització administrativa mitjançant el següent enllaç:

• Quan el sol·licitant de la llicència no sigui una persona física, caldrà aportar la corresponent escriptura de constitució de la societat, els poders de representació de la persona que signa la sol·licitud i el NIF de la societat (originals o fotocòpies compulsades).

• En els casos en què l'execució de l'obra comporti el tall de carrer i/o interferència de trànsit, cal dirigir-se a l'Ajuntament en un termini no inferior a 72 hores (des de la previsió de l'inici de l'ocupació) i comunicar la durada, la situació exacta i el número de l'expedient d'obres, mitjançant el següent enllaç: Comunicació de reserva temporal d'estacionament

• Vigència de la llicència: 12 mesos de la data de la notificació de la llicència.

• Inici de les obres: a partir de l'obtenció de la llicència, previ comunicat d'inici al Servei d'obres i projectes.

• Final de les obres : dins del termini especificat en les condicions tècniques de la llicència.

• Del projecte (memòria, plànols i pressupost) cal presentar una còpia en paper i en suport digital (pdf).

• Per a qualsevol aclariment tècnic, cal adreçar-se al Servei d'obres i projectes.

• Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada, òrgan competent en matèria d'Urbanisme.

T147
Tràmits relacionats:
Informe de disponibilitat ocupació xarxes telecomunicacions municipals

Connexió a la xarxa de telecomunicacions municipals
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 12 art 5 punt 2.2
Ordenança fiscal número 5 art 5 punt 3, art 7 i annex I

Garantia de reposició de la urbanització existent per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop