Sol·licitud de llicència d'obres en via pública. Companyies de serveis

Sol·licitud de llicència d'obres en via pública. Companyies de serveis


Objecte:
Consisteix en sol·licitar davant de l'Ajuntament la llicència urbanística d'obres corresponent a les obres en la via pública en referència als següents serveis: electricitat, gas i telecomunicacions.
Persones destinatàries:
Companyies distribuïdores dels serveis d'electricitat, gas i telecomunicacions. Empreses promotores, empreses constructores i particulars.
Requisits previs:
La tramitarà preferentment la persona, física o jurídica, titular o en el seu defecte el seu representant legal.
Observacions:
Les sol·licituds de llicències en parcel·les situades dins l'àmbit territorial de Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat municipal descentralitzada. Consulteu el llistat de carrers.

• En cas de voler incorporar documentació a un expedient ja existent caldrà demanar-ho mitjançant l'enllaç següent: Aportació de documentació a un expedient existent

• Quan l'actuació que es demana requereixi l'ocupació d'infraestructures de telecomunicacions municipals caldrà demanar autorització administrativa mitjançant el següent enllaç:

• Caldrà aportar la corresponent escriptura de constitució de la societat, els poders de representació de la persona que signa la sol·licitud i el NIF de la societat (originals o fotocòpies compulsades).

• En els casos en què l'execució de l'obra comporti el tall de carrer i/o interferència de trànsit, cal dirigir-se a l'Ajuntament en un termini no inferior a 72 hores (des de la previsió de l'inici de l'ocupació) i comunicar la durada, la situació exacta i el número de l'expedient d'obres, mitjançant el següent enllaç: Comunicació de reserva temporal d'estacionament

• Vigència de la llicència: 12 mesos de la data de la notificació de la llicència.

• Inici de les obres: a partir de l'obtenció de la llicència, previ comunicat d'inici al Servei d'obres i projectes.

• Final de les obres : dins del termini especificat en les condicions tècniques de la llicència.

• Del projecte (memòria, plànols i pressupost) cal presentar una còpia en paper i en suport digital (pdf).

• Per a qualsevol aclariment tècnic, cal adreçar-se al Servei d'obres i projectes.

T147
Tràmits relacionats:
Informe de disponibilitat ocupació xarxes telecomunicacions municipals

Connexió a la xarxa de telecomunicacions municipals
Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 12 art 5 punt 2.2
Ordenança fiscal número 5 art 5 punt 3, art 7 i annex I

Garantia de reposició de la urbanització existent per a les obres o instal·lacions que afectin elements de la via pública
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop