01 (FUE) Declaració responsable d'obertura

01 (FUE) Declaració responsable d'obertura


Objecte:

Posar en coneixement de l'Ajuntament l'inici d'una activitat econòmica innòcua de les incloses en l'Annex I de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, tot efectuant declaració, sota responsabilitat del propi declarant, de què l'activitat compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir al seu exercici, que se'n mantindrà el compliment durant la vigència de l'exercici de l'activitat, i que es disposa d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa vigent que regeix l'activitat, instal·lació o establiment.

Les principals activitats de l'annex I són:
• Comerços iguals o menors de 120 m2
• Oficines iguals o menors de 500 m2
• Antenes de telefonia sense afectació

Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Requisits previs:

1) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

· En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat (model disponible a la web municipal).

· En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

· En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

2) Per poder exercir l'activitat cal disposar prèviament d'un certificat tècnic justificatiu del compliment de la normativa vigent que regeix l'activitat, instal·lació o establiment, emès i signat per un tècnic competent. Es recomana disposar d'aquest certificat a l'establiment, per si fos requerit durant les tasques d'inspecció, o podeu aportar-lo juntament amb la declaració responsable.

3) La declaració inclourà una manifestació explícita sobre la conformitat de l'activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl i, en concret, que és compatible amb els usos permesos pel Planejament vigent.

Podeu comprovar la compatibilitat urbanística de l'ús proposat amb els usos permesos pel planejament vigent a través dels següents mitjans:

Certificat de compatibilitat urbanística: Aquest certificat l'emet el Servei de Planejament i Gestió Urbanística i es sol·licita amb la presentació de la corresponent sol·licitud d'emissió (tràmit subjecte a taxes).

Obtenir-lo a través de l'oficina d'atenció a l'empresa.

Observacions:

• La presentació de la declaració responsable degudament formalitzada habilita el declarant per l'exercici immediat de l'activitat sota la seva responsabilitat. En aquests casos, es farà arribar a l'interessat un document pel qual l'Ajuntament es dóna per assabentat de la declaració.

En cap cas podrà exercir-se l'activitat si la declaració no va acompanyada dels documents preceptius per a la realització prèvia del tràmit. En aquests casos, l'Ajuntament remetrà a l'interessat un ofici deixant sense efecte la declaració efectuada i advertirà de la impossibilitat d'exercir l'activitat fins que no es presentin tots els documents preceptius per a la seva correcta formalització.

• L'Administració, en virtut de les seves potestats administratives de verificació, control i inspecció, pot comprovar, en qualsevol moment, que es compleixen els requisits i la normativa sectorial aplicable. L'incompliment comportarà l'inici de les actuacions municipals corresponents per regularitzar l'activitat que, segons el cas, podrien comportar el cessament de l'activitat i/o imposició de sancions.

• Tant en els canvis de titularitat com en les modificacions de l'activitat requerirà la presentació d'una nova declaració responsable que tingui en compte la situació final de l'establiment com a conseqüència de la modificació.

• Si per l'adequació de l'establiment cal la realització d'obres i/o instal·lació de rètols, caldrà disposar prèviament de la preceptiva llicència urbanística per la seva execució o haver efectuat la comunicació prèvia de les obres.

• Si l'activitat comporta l'aprofitament privatiu del domini públic, caldrà disposar de les preceptives autoritzacions / concessions administratives per al seu aprofitament (per exemple, terrasses, guals, etc).

• Si es tracta d'establiments de comerç al detall d'aliments i begudes, per l'exercici de l'activitat caldrà presentar així mateix la declaració responsable en matèria de salut alimentària.

• Les activitats de l'Annex I que es pretenguin exercir dins l'àmbit territorial de Valldoreix hauran de ser comunicades a l'Entitat Municipal Descentralitzada.

• Podeu fer consultes prèvies sobre els tràmits necessàris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'oficina d'atenció a l'empresa..

T170

Import:
Tràmit subjecte a taxes
Ordenança fiscal número 13 art. 5.2 Secció 1.4
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, un cop finalitzades les obres i instal·lacions.
Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop