Connexió de clavegueram

Connexió de clavegueram


Objecte:
Sol·licitud de construcció d’escomeses particulars i connexió a la xarxa pública de clavegueram o autorització de construcció d’escomeses (per compte de tercers) i connexió, si l’obra no l’executa el propi Ajuntament.

Construcció és quan:

  • L’obra l’executa l’Ajuntament
  • Elaboració de pressupost d’acord amb els preus públics vigents
  • Els treballs s’executaran un cop el sol·licitant faci el pagament de la valoració

Autorització de construcció és quan:

  • L’obra l’executa el sol·licitant
  • Serà d’aplicació les taxes municipals
Persones destinatàries:
Qualsevol persona propietària de la finca que es vulgui connectar a la xarxa de clavegueram
Observacions:
• Quan l'emplaçament de la connexió sol·licitada es trobi a Valldoreix, la petició s'haurà d'adreçar a l'EMD. Consulteu el llistat de carrers

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

  - En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.
  - En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.
  - En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

  • Poden ser escomeses d'aigües pluvials, residuals o ambdues.

  • No poden sol·licitar-se alhora el pressupost (Doc. 138) i la connexió (Doc. 070): primer el pressupost i posteriorment la connexió a clavegueram.

  • En les sol.licituds presencials, la documentació que s'annexi haurà de ser aportada en format electrònic, preferiblement pdf.

  • Podeu consultar el plec tècnic d'escomeses al Reglament del Servei Municipal de Clavegueram

  T154
Tràmits relacionats:
Sol·licitud pressupost clavegueram

Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Construcció escomesa per part de l'Ajuntament
Ordenança fiscal número 5 Art 5
Ordenança fiscal número 18 Art 5 Grup 1
Ordenança fiscal 10 Art. 5.2 Grup 3.5

Autorització de construcció d'escomesa a compte de tercers
Ordenança fiscal número 5 Art 5
Ordenança fiscal número 18 Art 5 Grup 1
Ordenança fiscal 12 Art. 5.2 Grup C17
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top