Clavegueram: Connexió de clavegueram

Clavegueram: Connexió de clavegueram


Objecte:
Sol·licitud de llicència de connexió de les edificacions a la xarxa pública de clavegueram.

Aquesta sol·licitud pot comportar la construcció dels claveguerons particulars necessaris per a la connexió de l'edificació i/o habitatges a la xarxa pública de clavegueram. Serà l'ajuntament qui determinarà la tipologia dels claveguerons particulars necessaris a executar (residuals i/o pluvials).

La construcció dels claveguerons particulars es pot encarregar a l'Ajuntament o la pot executar la persona interessada (per compte propi). En el cas d'execució dels claveguerons particulars per compte propi, la persona interessada a banda de la presentació de la documentació tècnica requerida al tràmit (que s'indica més endavant), haurà de presentar un aval per a garantir la correcta reposició dels elements d'urbanització afectats per les obres, per import igual al del pressupost per l'execució de les obres, que quedarà a disposició de l'Ajuntament pel termini d'un any a comptar a partir de la data de finalització de les obres.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona propietària de la finca que es vulgui connectar a la xarxa de clavegueram
Observacions:
• Quan l'emplaçament de la connexió sol·licitada es trobi a Valldoreix, la petició s'haurà d'adreçar a l'EMD. Consulteu el llistat de carrers

• En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

• Informar també que existeix un altre tràmit per sol·licitar exclusivament a mode informatiu, un pressupost del cost d'execució dels claveguerons particulars que l'Ajuntament consideri necessaris per una edificació i/o habitatge concret.

• Podeu consultar el Reglament del Servei Municipal de Claveguerama través d'aquest link.

T154
Tràmits relacionats:
Sol·licitud pressupost clavegueram

Import:
Tràmit subjecte a preus públics, taxes i impostos:

Construcció escomesa per part de l'Ajuntament
Preus públics (grup XV)
Ordenança fiscal número 5 Art 5
Ordenança fiscal número 18 Art 5 Grup 1
Ordenança fiscal 10 Art. 5.2 Grup 3.5

Autorització de construcció d'escomesa per compte propi
Ordenança fiscal número 5 Art 5
Ordenança fiscal número 18 Art 5 Grup 1
Ordenança fiscal 12 Art. 5.2 Punt 1
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Top