Sol·licitud d'inspecció urbanística / Denúncies urbanístiques

Sol·licitud d'inspecció urbanística / Denúncies urbanístiques


Objecte:
Sol·licitud d'inspecció urbanística per part dels tècnics municipals envers una presumpta execució d'obres irregulars així com per una eventual situació d'inseguretat/insalubritat derivada de l'estat en què es troba una finca i/o terreny de titularitat privada.

S'adreça a les persones propietàries dels terrenys o promotors de les obres en ordre a què regulin la situació detectada o garanteixin les condicions de seguretat/salubritat a les referides finques o terrenys.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Observacions:
Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada, òrgan competent en matèria d'Urbanisme.

T141 Denúncies urbanístiques
T140 Expedient de protecció de la legalitat urbanística
T139 Declaració de ruïna
N528 Procediment sancionador urbanístic
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop