Sol·licitud d'inspecció urbanística / Denúncies urbanístiques

Sol·licitud d'inspecció urbanística / Denúncies urbanístiques


Objecte:
Sol·licitud d'inspecció urbanística per part dels tècnics municipals envers una presumpta execució d'obres irregulars així com per una eventual situació d'inseguretat/insalubritat derivada de l'estat en què es troba una finca i/o terreny de titularitat privada.

S'adreça a les persones propietàries dels terrenys o promotors de les obres en ordre a què regulin la situació detectada o garanteixin les condicions de seguretat/salubritat a les referides finques o terrenys.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona física o jurídica
Observacions:
Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada, òrgan competent en matèria d'Urbanisme. Consulteu el llistat de carrers

T141 Denúncies urbanístiques
T140 Expedient de protecció de la legalitat urbanística
T139 Declaració de ruïna
N528 Procediment sancionador urbanístic
P363 Peticions d'actuacions policials (per terrenys bruts, tanques arbustives i similars)
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop