Consultes prèvies al tràmit de llicències i/o comunicacions prèvies d'obres

Consultes prèvies al tràmit de llicències i/o comunicacions prèvies d'obres


Objecte:
Sol·licitar informe previ de la Comissió de Patrimoni, per a avaluar i aprovar la qualitat arquitectònica d'una proposta d'edificació envers la protecció establerta per la Revisió del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg, i així donar compliment prèviament a l'article 8.

Sol·licitar aclariments tècnics o jurídics o fer consultes puntuals prèvies al tràmit de llicències i/o comunicacions prèvies.
Persones destinatàries:
Professionals de l'edificació que vulguin fer una intervenció en el sòl i/o subsòl afectat per la Revisió del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i catàleg o tinguin consultes relacionades amb la presentació d'una llicència o comunicació prèvia d'obres.
Requisits previs:
Per tal de tramitar la sol·licitud cal aportar una memòria i documentació gràfica mínima que faci comprensible la consulta.

En el cas dels informes previs a la Comissió de Patrimoni, caldrà aportar la documentació següent:
A. En cas que les obres afectin a patrimoni amb catalogació tipus A,B o C (catalogació específica), l'annex haurà de contenir:
1. Memòria Patrimoni. Document justificatiu del compliment del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic on caldrà incloure:
a) Justificació de la normativa específica.
b) Definició dels materials proposats en façanes, fusteries així com la definició de colors i textures.
c) Contextualització de l'edifici on es pugui visualitzar l'impacte de la proposta amb l'entorn (alçats, perspectives, seccions fotomuntatges, etc).
d) Fotografies de l'estat actual de la zona d'intervenció en genèric i al detall.

B. En cas que les obres afectin a patrimoni amb catalogació tipus D (catalogació genèrica) l'annex haurà de contenir:
1. Memòria Patrimoni. Document justificatiu del compliment del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic on caldrà incloure:
a) Justificació de la normativa específica.
b) Definició dels materials proposats en façanes, fusteries així com la definició de colors i textures.
c) Contextualització de l'edifici on es pugui visualitzar l'impacte de la proposta amb l'entorn (alçats, perspectives, seccions fotomuntatges, etc).
d) Fotografies de l'estat actual de la zona d'intervenció en genèric i al detall.
Observacions:
Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'han d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada, òrgan competent en matèria d'Urbanisme.

T327
Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 10 Art 5.2
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment, sempre i quan sigui previ a la sol·licitud de llicència o, en casos concrets, a la comunicació prèvia.
Tramitació presencial:
El tràmit és exclusivament telemàtic (dirigit únicament a empreses, entitats, col·legiats i altres obligats per llei).

Tramitació electrònicaTop