Tramitació d'expedient de ruina

Tramitació d'expedient de ruina


Objecte:
Sol·licitud per l'emissió d'un acord municipal que declari l'estat ruïnós d'una edificació. Es tracta d'un expedient contradictori.
Persones destinatàries:
Qualsevol persona, titular de drets reals, persona arrendatària i altres ocupants, així com qualsevol persona física o jurídica que al·legui l'existència de dany o perill en els seus béns, drets o interessos legítims.
Observacions:
• Les sol·licituds relatives a Valldoreix s'ha d'adreçar a l'Entitat Municipal Descentralitzada, òrgan competent en matèria d'Urbanisme. Consulteu el llistat de carrers

• L'expedient es resol amb acord de Junta de Govern Local.

T139
Import:
Tràmit subjecte a taxes

Ordenança fiscal número 12 Art 5.2 Punt 4.3
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop