14 (FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat

14 (FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat


Objecte:

Aquest tràmit permet a les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, fer una consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, saber quina tramitació administrativa municipal i requisits li són d'aplicació.

Persones destinatàries:

Qualsevol persona física o jurídica.

Observacions:

1) Podeu també fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'oficina d'atenció a l'empresa.

2) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

· En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

· En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

· En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

3) Per a l'inici de l'activitat, posteriorment caldrà fer el tràmit corresponent segons la classificació de l'activitat (declaració responsable, comunicació prèvia o autorització/llicència ambiental).

T324

Tràmits relacionats:
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal número 13
Termini de sol·licitud:

En qualsevol moment, sempre prèviament a l'inici de l'activitat.

Classificació de l'activitat:

La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació que determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. La classificació de les activitats empresarials de la taula està determinada per la normativa catalana.

Per a classificar una activitat, és necessari disposar de les dades més significatives que defineixin l'activitat:

a) S'ha d'aportar les dades més significatives que defineixin l'activitat principal i altres activitats secundàries que es pretenen realitzar en un mateix centre o establiment, aportant un avantprojecte, estudi previ o qualsevol documentació que defineixi suficientment aquestes activitats.

Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop