14 (FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat

14 (FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat


Objecte:

Aquest tràmit permet a les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, fer una consulta sobre la classificació d'aquesta i, per tant, saber quina tramitació administrativa municipal i requisits li són d'aplicació.

Persones destinatàries:

Qualsevol persona física o jurídica.

Observacions:

1) Podeu també fer consultes prèvies sobre els tràmits necessaris (permisos d'obres, normativa d'accessibilitat, tràmits d'activitats, etc.) a través de l'oficina d'atenció a l'empresa.

2) En cas que s'actuï a través d'un representant, per formular la declaració caldrà acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

· En cas de persones físiques: autorització d'atorgament de representació, degudament emplenada i signada pels interessats, adjuntant còpia dels respectius documents d'identitat.

· En cas de persones jurídiques representades per persona física, caldrà aportar l'escriptura de poders que faculta al representant a actuar en nom de la societat, adjuntant el document d'identitat del representant i document d'identificació fiscal de la societat.

· En el cas de Comunitats de Propietaris, caldrà aportar còpia de l'acta de nomenament del President o Administrador de la Comunitat, amb còpia del seu document d'identitat i del document d'identificació fiscal de la Comunitat.

3) Per a l'inici de l'activitat, posteriorment caldrà fer el tràmit corresponent segons la classificació de l'activitat (declaració responsable, comunicació prèvia o autorització/llicència ambiental).

T324

Tràmits relacionats:
Oficina d'atenció a l'empresa (OAE)
Import:
Tràmit subjecte a taxes:
Ordenança fiscal número 13 Art. 5.2 Secció 6
Termini de sol·licitud:

En qualsevol moment, sempre prèviament a l'inici de l'activitat.

Classificació de l'activitat:
La Taula de Classificació de les activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació i permet identificar l'activitat que es pretén exercir amb el règim de tramitació a la qual està subjecte. Aquesta classificació està determinada per la normativa catalana. Per a identificar correctament el tràmit, caldrà tenir en compte quina és l'activitat principal que és pretén exercir així com les secundàries, si n'hi ha.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Tramitació electrònicaTop