(FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat

(FUE) Consulta prèvia de classificació de l’activitat


Objecte:
Aquest tràmit permet a les persones o empreses que pretenen realitzar una activitat, fer una consulta sobre la classificació d'aquesta i per tant de la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació.
Persones destinatàries:
Les persones físiques o jurídiques que volen exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquet cas s'ha de declarar la representació amb la qual s'actua.
Observacions:
T324
Import:
Segons "Ordenança Fiscal Nº 13: Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats, els controls periòdics i les revisions periòdiques".
Termini de sol·licitud:
En qualsevol moment de l'any, sempre prèviament a l'inici de l'activitat.
Classificació de l'activitat:
La Taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats és una guia que aglutina totes les activitats empresarials en una classificació que determina el règim de tramitació al qual estan subjectes. La classificació de les activitats empresarials de la taula està determinada per la normativa catalana.

Per a classificar una activitat, cal que la identifiqueu amb una o diverses descripcions dels punts anteriors.

Cal que determineu clarament l'activitat principal, però també heu de tenir en compte les possibles activitats secundàries. Cal que mireu detingudament les diferents tipologies ja que una mala determinació pot comportar una classificació i, per tant, una tramitació errònies.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Sol·licituds i documentació complementària


Tramitació electrònicaTop