Ajut econòmic a l'habitatge

Ajut econòmic a l'habitatge


Objecte:
Ajut adreçat a les unitats de convivència de Sant Cugat del Vallès amb una menor capacitat econòmica, aprovat per la Junta de Govern Local el 13 de juliol de 2021, d'acord amb l'Ordenança General de Subvencions, publicada al BOP de Barcelona (núm. 139, 11 de juny de 2009) i la resta de normativa d'aplicació.
Els ajuts seran equivalents a un percentatge de la quota de l'IBI de l'habitatge, i s'atorgaran en funció dels següents criteris econòmics: Quadre de trams ajuts econòmics a l'habitatge 2021 (Annex 1).
Persones destinatàries:
Famílies i unitats de convivència amb una menor capacitat econòmica, que siguin propietàries o llogateres d'un habitatge i que paguin l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a l'Ajuntament de Sant Cugat.
Requisits previs:
1. El sol·licitant ha de ser persona física
2. L'habitatge ha de ser el domicili habitual del sol·licitant
3. Abans de l'1 de gener de 2021 el sol·licitant havia de ser propietari de l'immoble, o llogater amb l'IBI repercutit en el contracte de lloguer
4. El sol·licitant no pot ser propietari o usufructuari de cap més immoble al territori espanyol (excepte quan en disposi per causa de separació o divorci, per causa aliena a la seva voluntat, quan l'habitatge resulti inaccessible per discapacitat d'algun membre de la unitat de convivència, o quan s'hagi obtingut l'immoble en una part alíquota per transmissió mortis causa).
5. La suma dels ingressos dels membres de la unitat de convivència no pot superar els 30.000,00 €, excepte en el cas de les famílies monoparentals, que aquest límit serà de 50.000,00 €
6. El sol·licitant no podrà obtenir la condició de beneficiari de l'ajut si no està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i davant de la Seguretat Social, ni si té deutes amb aquestes administracions d'àmbit estatal o amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a 30 de setembre de 2021 (finalització del termini de presentació de sol·licituds). Cal tenir present que, si els guanys patrimonials derivats d'ajuts públics no superen el límit conjunt de 1.000 € anuals, la persona beneficiària no estaria obligada a presentar declaració de renda si la resta de rendiments no superen els límits establerts a les lletres a) i b) de l'article 96.2. de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF.
Observacions:
• Es prendrà com a base per a l'aplicació d'aquests ajuts, els ingressos íntegres de la totalitat dels membres de la unitat de convivència. La persona sol·licitant haurà d'haver informat a totes les persones majors d'edat que a data 1 de gener de 2021 formaven part de la unitat de convivència de la presentació de la sol·licitud, i, en cas que el sol·licitant autoritzi l'Ajuntament a consultar les dades de tots els membres de la unitat de convivència a altres administracions, aquestes persones hi hauran d'haver accedit.

• L'ajut es calcularà en funció dels ingressos de la unitat de convivència i el nombre de membres que la conformen (vegeu l'annex 1). Per al càlcul de l'import de l'ajut, es prendrà com a referència la quota de l'IBI de l'habitatge (no es tindrà en compte les quotes d'IBI d'altres unitats cadastrals: plaça d'aparcament i/o traster).

• Si algun dels membres de la unitat de convivència és discapacitat en grau del 33 % o superior, en el càlcul de l'ajut s'aplicarà el percentatge corresponent al tram següent de la taula de percentatges (annex 1).

• Aquests ajuts no són acumulables a altres ajuts de la mateixa naturalesa (per exemple, les bonificacions per a famílies nombroses) i restaran subjectes a control financer d'aquest ajuntament.

• Aquest ajut públic té la consideració de guany patrimonial segons s'estableix en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'IRPF.

• Per fer valer la condició de famílies monoparentals, caldrà disposar del títol acreditatiu vigent a 1 de gener de 2021, i caldrà que a aquella mateixa data estigués empadronat a l'habitatge, juntament amb el sol·licitant, algun altre integrant del títol.

• Les famílies nombroses poden gaudir d'una bonificació del 50% de la quota de l'IBI. Per sol·licitar-la per primera vegada, cal presentar el carnet de família nombrosa a les oficines de la Diputació de Barcelona a Sant Cugat (c. Sant Ramon núm. 5), amb vigència de l'1 de gener de l'any pel què es demana.

P257
Import:
Tràmit no subjecte a taxes
Termini de sol·licitud:
Del 20 de juliol al 30 de setembre de 2021
Unitat tramitadora:
Planificació i Control (IGEPESI)
Òrgan responsable de la resolució:
L'Alcadia o el regidor/a en qui s'hagi delegat aquesta matèria.
Termini de resolució:
El termini de resolució s'estableix en 2 mesos, sempre i quan no es doni cap dels supòsits que poden ocasionar la suspensió o ampliació de l'esmentat terminii
Recursos:
Contra la resolució dictada per l'òrgan competent es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la corresponent notificació, o un recurs contenciós administratiu davant l'òrgan judicial que sigui competent, en el termini de dos mesos. La manca de resolució dins del termini d'un mes produirà efectes desestimatoris sobre el recurs presentat.
Efectes del silenci administratiu:
En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada la finalització del termini màxim sense haver-se notificat cap resolució expressa, legitima la persona interessada per considerar-la estimada per silenci administratiu, llevat dels casos en els quals una norma amb rang de llei o una norma de Dret de la Unió Europea o de Dret internacional aplicable a l'Estat, estableixi el contrari.
Quan el procediment tingui per objecte l'accés a activitats o el seu exercici, la llei que disposi el caràcter desestimatori del silenci haurà de basar-se en la concurrència de raons imperioses d'interès general (art. 24.1 Llei 39/2015)

Així mateix, el silenci te efecte desestimatori en els procediments relatius al dret de petició (art. 29 CE), aquells d'estimació dels quals tingui com a conseqüència que es transfereixin al sol·licitant o a tercers facultats relatives a domini públic o al servei públic i també els procediments d'impugnació d'actes i disposicions.
Tramitació presencial:

Podeu sol·licitar cita prèvia al següent enllaç: Cita prèvia oficina atenció ciutadana, o bé telefònicament (servei gratuït), al 010 (900104941, si truqueu des de mòbil o fora del municipi), indicant dia i hora desitjats i tràmit que voleu fer.

Documentació a aportar


Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega

Documentació comuna

Descripció Obligatori Telemàtic Presencial Descàrrega
Doc. 137 Sol·licitud ajut econòmic a l'habitatge Obligatori Presencial Presencial Descàrrega
Document acreditatiu de la identitat: NIF, NIE o passaport de la persona interessada (si s'ha aportat en convocatòries anteriors no caldrà presentar-lo) Opcional Ambdues Ambdues
Autorització d'atorgament de representació i document d'identitat de la persona representada (imprescindible en el cas que s'actuï en nom d'una altra persona) Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega
DNI del representant legal, si escau Opcional Ambdues Ambdues
Volant de convivència històric a 1 de gener de l'any en curs, on constin tots els membres de la unitat familiar. S'adjuntarà a l'expedient per part de l'OAC Opcional Presencial Presencial
Acreditació de la referència cadastral de l'habitatge (rebut de l'IBI o escriptura de compra-venda, en cas de propietaris; rebut o contracte del lloguer que reflecteixi la repercussió de l'IBI, en cas de llogaters) Opcional Ambdues Ambdues
Certificats de rendes o pensions no contributives i/o exemptes de l'IRPF rebudes d'altres administracions locals, autonòmiques o estatals (Seguretat Social, Generalitat de Catalunya, ...), de tots els pensionistes de la unitat de convivència Opcional Ambdues Ambdues
Doc. 082 Comunicació de dades per a pagaments a creditors/es (full de transferència bancària signat i conformat per l'entitat bancària) o certificació electrònica de les dades bancàries. Si s'ha presentat en convocatòries anteriors i es mantenen les mateixes dades, no caldrà aportar aquest document. Opcional Ambdues Ambdues Descàrrega

Documentació a aportar en cas que no s'autoritzi la consulta de dades a altres administracions a la sol·licitud

Descripció Tipus Presentació Presentació Descàrrega
Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) relatives a l'últim període impositiu amb termini de presentació vençut, de tots els membres de la unitat de convivència Opcional Ambdues Ambdues
Certificat de discapacitat emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat del Departament de Benestar i Família o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes (només en cas de no autoritzar la consulta de dades a altres administracions) Opcional Ambdues Ambdues
Certificació cadastral dels immobles dels què el sol·licitant és titular en territori espanyol Opcional Ambdues Ambdues

Tramitació electrònicaLlegenda


Tipus de documentació a aportar

  • Opcional Opcional
  • Obligatori Obligatori

Presentació

  • Presencial Presencial
  • Telemàtic Telemàtic
  • Ambdues Ambdues

Top